دخمه ی یک اسلیترینی

آخرینم را به یاد داشته باش....

دخمه ی یک اسلیترینی

آخرینم را به یاد داشته باش....

اسمم علی فامیلی حمزه پور ، اهل تهرانم و متولد 1381  ، دانش آموز راهنمایی علامه حلی یک تهران و عاشق کتاب هری پاتر و کتاب های آقای ژول ورن و تواین .